<?php
class Foo {

  // definicja zmiennej typu string wewnątrz klasy
  public $zmienna = "Hello World";

  /**
   * Konstruktor wywoływany automatycznie
   * jako pierwsza metoda przy tworzeniu instancji klasy
   */  
  public function __construct()
  {
    print __METHOD__;
  }

  public function helloWorld()
  {
    print $this->zmienna;
  }

  /**
   * Destruktor wywoływany automatycznie
   * jako ostatnia metoda po utworzeniu instancji klasy
   */  
  public function __destruct()
  {
    print __METHOD__;
  }
}

// tworzenie instancji klasy za pomocą słowa new
$obiekt = new Foo;

// wywołanie metody helloWorld() z klasy Foo
$obiekt->helloWorld();
?>